VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽÍ V SUB FM.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné podmienky súťaží sú platné pre súťaže vykonávané v rámci vysielania SUB FM rádia,na webovej stránke subfm.sk a na sociálnych sieťach SUB FM rádia, pokiaľ neustanovujú inak osobitné pravidlá konkrétnej súťaže.

1.2 Tieto podmienky stanovujú možnosti prihlásenia sa a účasti v súťaži, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


2. Podmienky účasti v súťažiach

2.1 Súťaže sú určené poslucháčom SUB FM rádia, návštevníkom webovej stránky subfm.sk a užívateľom sociálnych sietí SUB FM rádia.

2.2 Do súťaží sa nemôžu zapájať zamestnanci a rodinní príslušníci SUB FM rádia, spolupracujúce osoby a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkuvávajú, sponzorujú, zabezpečujú technicky alebo inak vykonávajú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

2.3 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v extra podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky podmienky súťaže zverejnené vo vysielaní SUB FM rádia alebo na webovej stránke subfm.sk či sociálnych sieťach SUB FM rádia

3. Uskutočňovanie súťaží a zverejňovanie výsledkov

3.1 Súťaž sa uskutočňuje formou prihlásenia sa, a to predovšetkým telefonicky, emailom, prostredníctvom SMS, aplikácie WhatsApp, Viber, Messenger, poštou alebo reakciou na sociálnych sieťach SUB FM rádia. Predmet súťaže, priebeh a spôsob vyhodnotenia vyhlasuje SUB FM rádia v rozhlasovom vysielaní, na webovej stránke subfm.sk alebo na sociálnych sieťach SUB FM rádia, prípadne to ustanovujú osobitné podmienky súťaže, ktoré sú zverejnené počas jej trvania na webovej stránke www.subfm.sk.

3.2 Ak je predmetom súťaže dodanie obrazových snímkov (osobitne fotografií) či obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy či už písomných alebo iných, súťažiaci zapojením sa do súťaže udeľuje spoločnosti SUB FM s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53044274, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 145979/B.

SUB FM rádio je oprávnené postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu.

4. Podmienky získavania výhier

4.1 Výhercom je osoba, ktorá splnila všetky podmienky súťaže, alebo bola

vyžrebovaná, alebo bola určená v súlade s osobitnými podmienkami súťaže, bola za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená a poskytla údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok.

4.2 Spoločnosť SUB FM s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53044274, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 145979/B, s výslovným a dobrovoľným súhlasom výhercu spracováva a tiež uchováva osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje:

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo občianského preukazu, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a zverejnenie výhercu do vysielania SUB FM rádia alebo na webstránke subfm.sk, či sociálnych sieťach SUB FM rádia. Poskytnuté identifikačné údaje sú zaznamenávané a uchovávané v písomnej aj elektronickej forme, a sú s nimi vykonávané tieto operácie: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vyhľadávanie, uchovávanie, zverejňovanie. Poskytnuté identifikačné údaje sú uchovávané po dobu do uplynutia 2 rokov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté identifikačné údaje podľa § 17 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov bezodkladne zlikvidované. Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov je neodvolateľný. Vyslovením nesúhlasu so spracovávaním a uchovávaním osobných údajov výhercu nie je možné výhercovi výhru riadne odovzdať.

4.3 Účastník súťaže je povinný poskytnúť do informačného systému SUB FM rádia len pravdivé osobné údaje. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a stráca nárok na výhru a zodpovedá za škodu spôsobenú SUB FM rádiu nepravdivosťou poskytnutých informácii. SUB FM rádio si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť uvedených údajov.

4.4 Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (napríklad prebrať tovar, službu, zúčastniťsa na podujatí, koncerte, atď.) nárok na výhru mu zaniká a nemá nárok na kompenzáciu. Náhradného výhercu určí SUB FM rádio žrebom, alebo sa ním stáva v poradí druhý najúspešnejší účastník súťaže. Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.

4.5 Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými prípadne osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (napríklad získal výhru podvodným konaním alebo uviedol nepravdivé údaje), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie SUB FM rádio nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

4.6 SUB FM rádio posudzuje každú záležitosťsúťaže individuálne a prihliada na situáciu aj podmienky, za ktorých sa udiala.

4.7 Podľa § 845 Občianskeho zákonníka výhry a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné.


5. Podmienky odovzdávania výhier

5.1 Výherca je o výhre, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia informovaný emailom, správou cez sociálne siete alebo telefonicky. Ak si to charakter výhry vyžaduje, výherca je povinný poskytnúť súčinnosť pri preberaní či uplatnení výhry.

5.2 V prípade súťaže realizovanej prostredníctvom sociálnych sietí SUB FM rádia, je vyžrebovaný/á výherca/výherkyňa povinný/á do 48 hodín kontaktovať SUB FM rádio. Výherca/výherkyňa je o vyžrebovaní upovedomený/á pod vyžrebovaným príspevkom alebo komentárom. V prípade, že výherca/výherkyňa nekontaktuje SUB FM rádio, alebo ho kontaktuje po vyššie uvedenej lehote, stráca nárok na výhru.

5.3 Výherca/výherkyňa je povinný/á prevziať si výhru osobne v lehote 3 týždňov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi/výherkyni na jeho/jej požiadanie doručená poštou prípadne kuriérom, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže. Po uplynutí tejto lehoty stráca výherca/výherkyňa nárok na prevzatie výhry.

5.4 Na spôsobe prevzatia výhry sa SUB FM rádio s výhercom dohodne, inak platí, že si výherca prevezme výhru osobne.

5.5 Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať platným občianskym

preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca.

5.6 SUB FM rádio nezodpovedá za chyby doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo doručovaní kuriérom alebo v súvislosti s nimi. Prípadné nároky vzniknuté na základe chybného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi SUB FM rádio na výhercu.

5.7 V prípadoch, keď výhry do súťaže venuje obchodný partner prípadne sú výhercom doručované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, spoločnosť SUB FM s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53044274, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 145979/B,s výslovným dobrovoľným súhlasom výhercu poskytnue obchodnému partnerovi prípadne kuriérskej spoločnosti osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo OP, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry. Poskytnuté identifikačné údaje sú obchodnému partnerovi poskytnuté v elektronickej forme a kuriérskej spoločnosti v písomnej aj v elektronickej forme a obchodný partner prípadne kuriérska spoločnosť s nimi môže nakladať výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a v zmysle zákona na ochranu osobných údajov. Súhlas na poskytnutie osobných údajov je neodvolateľný. Vyslovením nesúhlasu s poskytnutím osobných údajov výhercu za účelom dodania výhry obchodný partner prípadne kuriérska spoločnosť nebudú schopnízabezpečiť výhercovi riadne dodanie výhry.

5.8 V prípadoch, kedy sú predmetom výhry vstupenky na koncert alebo podujatie, SUB FM rádio nezodpovedá za prípadné zrušenie koncertu alebo podujatia, resp. zmenu miesta, času, dátumu koncertu alebo podujatia. V prípade zrušenia podujatia, resp. zmeny miesta , času, dátumu koncertu alebo podujatia, nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek peňažnú resp. nepeňažnú kompenzáciu.

6. Zdaňovanie výhier

6.1 V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.

6.2 V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra vhodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

6.3 V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí peňažnej výhry v hodnote nad 350 €, je zo sumy, ktorá prevyšuje túto hodnotu, vykonaná zrážka dane vo výške 19% organizátorom súťaže a 14% odvod do zdravotnej poisťovňe.


7. Bezpečnosť osobných údajov a práva a povinnosti dotknutých osôb

7.1 SUB FM rádio zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona na ochranu osobných údajov a GDPR. Tieto pravidlá sú spísané v samostatnom dokumente Ochrana osobných údajov na webovej stránke subfm.sk.

7.2 V zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je súťažiaci resp. výherca povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

7.3 V zmysle § 28 zákona na ochranu osobných údajov, má súťažiaci resp. výherca ako dotknutá osoba právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 SUB FM rádio si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu alebo zmenu

všeobecných podmienok súťaží. SUB FM rádio sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať o všetkých zmenách všeobecných podmienok súťaží.

8.2 Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 01. 01. 2021.